28 Ağustos 2013 Çarşamba

Maliye Uzman Yardımcılığı Alım İlanıMaliye Bakanlığı hukuk, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat ve işletme mezunu 125 uzman yardımcısı alacak.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında çalıştırılmak üzere sınavla 125 Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP54, KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 veya KPSSP105 puan türlerinin herhangi birinden 75 veya üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.

Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla yirmi katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne; en fazla dört katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir.

Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 06/10/2013 tarihinde (Pazar günü) Ankara'da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Personel Genel Müdürlüğü Sınav Bilgi Sistemi üzerinden sınava giriş belgesi alınabilecektir. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Maliye Bakanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü internet sayfalarında duyurulacaktır.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (13/09/2013) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'den, "I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER" bölümünde belirtilen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak,

ç) 2013 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1/1/1978 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

ç) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Ancak, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini 2/8/2013 tarihinden önce bitirenlerden otuz beş yaş şartı aranmayacaktır. Bu kapsamda başvuruda bulunmak isteyenler, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, başvurularını elden veya posta yoluyla yapacaklardır.

IV- SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular 2/9/2013 tarihinde başlayıp 13/9/2013 tarihinde saat 17:30 da sona erecektir.

b) Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı internet sayfası (www.maliye.gov.tr) üzerinden elektronik başvuru veya bu sayfada yayımlanacak olan Başvuru Formu doldurularak elden veya posta yoluyla yapılacaktır.

c) Maliye Bakanlığı internet sayfası üzerinden elektronik başvuru yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini bu duyuruda yer alan "İletişim Bilgileri"nde belirtilen adrese veya en geç sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmeleri zorunludur.

ç) Elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç 13/9/2013 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat 17:30), bu duyuruda yer alan "İletişim Bilgileri"nde belirtilen adrese teslim etmek veya Maliye Bakanlığı Genel Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

V- SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecektir. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

1) Yazılı sınav konuları:

a) İktisat Grubu;

1) Mikro ve makro iktisat,

2) İktisat politikası,

3) İşletme iktisadı,

4) Uluslararası iktisat.

b) Maliye Grubu;

1) Maliye teorisi,

2) Kamu harcamaları ve bütçe,

3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,

4) Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu;

1) Anayasa hukuku,

2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),

5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu;

1) Genel muhasebe,

2) Şirketler muhasebesi.

2) Sözlü sınav konuları: Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

VI- DEĞERLENDİRME:

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

Adaylar bu duyurunun, "V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI" başlıklı bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.

En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 125 aday asil, en fazla 63 aday da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII- SINAV SORULARININ İLANI, SINAV SONUÇLARININ

DUYURULMASI VE İTİRAZ:

a) Sınav soruları ve cevap anahtarı Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet adresinde üç iş günü içinde ilan edilecektir. Adaylar sorulara ve cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden yedi gün içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Sınav Komisyonunca, takip eden on gün içinde itirazlar değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

b) Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII- GÖREV YERLERİ:

Giriş sınavında başarılı olup, Maliye Uzman Yardımcısı olarak ataması yapılan adayların görev yapacağı birim (Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıkları), mesleki temel eğitimin sonunda, hizmetin gereği ve birimlerin talebi dikkate alınarak ilgili komisyon tarafından belirlenecektir.

IX- DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik

belgesini (nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi ile pasaport)

yanlarında bulunduracaktır.

b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde Personel Genel Müdürlüğüne ibrazı zorunlu olduğundan, bir örneği onaylanarak alınacak ve aslı ilgiliye iade edilecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ç) 13/9/2013 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri: Adres:

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat No:307 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54- 415 20 55 - 415 21 14 Faks : 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39


T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU 06/10/2013 tarihinde yapılacak olan Maliye Uzman Yardımcılı ğ ı Giri ş Sınavına katılmak istiyorum. İ mzaFOTOĞRAF
KİMLİK BİLGİLERİ
T.C. Kimlik NoDo ğ um Yeri
Adı, SoyadıDo ğ um Tarihi.... /.... / ........ (Gün/Ay/Yıl)
Baba AdıCinsiyeti
Ana AdıMedeni Hali
EĞİTİM BİLGİLERİ
ÜniversiteDenklik Bilgisi
FakülteDenklik Bilgisi
BölümDenklik Bilgisi
Sınava Katılmasına Esas Bitirdiği Son Okulun
NumarasıYılıDerecesi
KPSS BİLGİLERİ (Geçerliliği Devam Eden)
Sınav YılıPuan TürüPuanı
ASKERLİK BİLGİLERİ
HYapt ıTerhis Tarihi.... / .... / .......TecilliTecil Bitim Tarihi.... /.... / .......
nMuafMuafiyet Nedeni
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Posta KoduElektronik Posta
Semt /İ lçeTelefon (Ev)D
İ lTelefon (Cep)D
Baba (Adres, Tel.)
Anne (Adres, Tel.)
DİĞER BİLGİLER
Adli Sicil KaydıVar k YokAçıklama
Görev Yapmasına Engel Durum (Sa ğ lık vs.)Var ? YokAçıklama
Sınava Katılmak İ stedi ğ i İ lANKARA
Hakkında Bilgi Verebilecek Akraba Dışında İki Kişinin
1- Adı Soyadı, Açık Adresi ve Telefon No
2- Adı Soyadı, Açık Adresi ve Telefon No
Hakkında Bilgi Verebilecek İki Yüksek Öğretim Üyesi
1- Adı Soyadı, Açık Adresi ve Telefon No
2- Adı Soyadı, Açık Adresi ve Telefon No
           

(Özgeçmişte en az şu hususlara ilişkin bilgilere yer verilmelidir: 1-Aile, 2-Daha önce öğrenim gördüğü okullar, 3-Daha önce çalışılan yerler ve görevler, 4-Bilgi, beceri, yetenek ve deneyimleri, 5-Mesleği tercih sebepleri)

ÖZGEÇMİŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Memur Alım İlanı12 ayrı ünvanda 679 personel alınacak. Başvurular 27 Ağustos ila 5 Eylül tarihleri arasında alınacak.
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANIGumruk ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümteri doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır

Başvuru Tarihi : 27.08.2013-05.09.2013 Sözlü Sınav Tarihleri : 01.10.2013-11.10.2013 - 21.10.2013-01.11.2013 Sözlü sınava girmek isteyenlerin Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde |www gtb gov tr| yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adaylar aynı anda açılan birden fazla unvan için başvuruda bulunamazlar Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir 2012 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar! başvuramazlar Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır .

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri sözlü sınav tarihinden en az on gun önce Bakanlık kurumsal ınternet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü Sınavda başarılı olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, sozlu sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamaydcak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir

Sözlü sınava adaylar "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi Inüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb ile girebileceklerdir.

Sözlü sınavda adayın, "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yuz tam puan üzerinden değerlendirilecektir

Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır - Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir - Adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir - Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek oian son teslim tarihini takıp eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır.

Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal ınternet sitesinde ilân edilecektir Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır - Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1 Genel Şartlar: - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak

2012 yılı KPSS de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğrenim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak

Özelleştirme İdaresi Uzman Yardımcısı Alım İlanıÖzelleştirme İdaresi 2 endüstri, 2 harita, 1 inşaat mühendisliği, 5 işletme, 4 iktisat, 3 maliye, 1 kamu yönetimi, 1 uluslararası ilişkiler, 3 hukuk, 3 sehir ve bölge planlama mezunu olmak üzere toplam 25 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 16 ila 27 Eylül tarihleri arasında alınacak.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından

1. GENEL BİLGİLER

Özelleştirme idaresi Başkanlığında boş bulunan, Genel idare Hizmetleri sınıfından 9'uncu dereceden 25 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Uzman Yardımcısı alınacaktır. Öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı, yazılı sınava katılabilecek aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştirGİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (Al bendinde belirtilen genel şartları taşımak, Son başvuru tarihi itibariyle, üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYMI tarafından, 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki tabloda belirtilen taban puanlan almış olmak, Giriş sınavının yapılacağı tarihte 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak Süresi içinde başvuruda bulunmak.

III.BAŞVURU

1) Başvuru tarihi, yeri ve şekli Özelleştirme idaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 16 Eylül 2013 tarihinde başlayıp, 27 Eylül 2013 tarihinde saat 18 00'da sona erecektir. Adayların başvurularını, başvuru için istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yolu ile Özelleştirme idaresi Başkanlığı Zıya Gökalp Caddesi No80 Kurtuluş 06600 /ANKARA adresine yapılması gerekmektedir Internet erişimi üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvuruların idareye en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

2) Başvuru için islenilen belgeler şunlardır:

a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib.gov.tr" internet adresinden temin edilerek doldurulacak olan başvuru formu,

b) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyetbelgesinın İdare tarafından onaylı örneği, (Yurtdışında eğitim görmüş ise Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesinin İdare tarafından onaylı örneği)

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, fotokopisi veya İdare tarafından onaylı örneği,

ç) T.C kimlik numarası beyanı,

d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır) Başvuru sırasında istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla Özelleştirme idaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca da onaylanabılecektir Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

IV. GİRİŞ SINAVI

1) Giriş sınavının şekli Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır

2) Yazılı sınav Giriş sınavının yazılı bölümüne, yukarıdaki tabloda belirtilen KPSS puan türü ve taban puana göre başvuran adaylardan, öğrenim dalları itibarıyla en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katına kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip olan adayların tamamı da yazılı sınava çağrılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü 26 Ekim 2013 Cumartesi günü saat 10 00'da Ankara'da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi 7 Ekim 2013 tarihinde Özelleştirme idaresi Başkanlığının "www oib gov tr" internet adresinde ilan edilecektir. Başvuruda bulunup, yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, yazılı sınava giriş belgelerini 22 Ekim 2013 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığının "www meb gov tr" internet adresinden temin edeceklerdir Yazılı sınavın yapılacağı adresler 22 Ekim 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "www meb.gov tr" internet adresi ile Özelleştirme idaresi Başkanlığının "www oıb gov tr" ınternet adresinde ilan edilecektir Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların, sınav giriş belgelerinin yanında, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi ile birlikte, belirtilen yer ve tarihte saat 09 00'da nazır bulunmaları gerekmektedir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek (%25),

b) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görev alanına ait bilgiler (%10|, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve ihale Yönetmeliği 

c) Üniversite eğitimine ait mesleki bilgiler (%65), Gruplar Öğrenim Dallan Mesleki Sınav Konulan

1 Grup İşletme . Ekonomi (Mıkro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası, Uluslararası Ekonomik ilişkiler ve

2. Grup iktisat Uluslararası Kuruluşlar, Türkiye Ekonomisi, Maliye (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye

3. Grup Maliye Politikası, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi, Türk Vergi Sistemi),

4. Grup Kamu Yönetimi Maliye (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe

5. Grup Ulusla/arası İlişkiler Sistemi, Türk Vergi Sistemi), Muhasebe (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi), İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişi Hukuku, Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak), Türk Vergi Hukuku

6. Grup Hukuk . Hukuk lAnayasa Hukuku, İdare Hukuku, idari Yargılama Usulü Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişi Hukuku, Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak), Türk Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku.

7. Grup Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik İlkeleri, Kentsel Tasarım, imar Mevzuatı, Kıyı Mevzuatı, Taşınmaz Mal Hukuku

8. Grup Harita Mühendisliği Ölçme Bilgisi, Kamu Ölçmeleri, imar Uygulamaları, Fotogrametri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Taşınmaz Mal Hukuku

9. Grup İnşaat Mühendisliği Ulaşım, Yapı Statiği, Yapı Dinamiği, Hidrolik, Ölçme, Zemin Mekaniği, Su Yapıları, Bina Bilgisi, Taşınmaz Mal Hukuku.

10. Grup Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması, Yönetim ve Organizasyon, İş Etüdü, Proje Yönetimi, Girişimcilik ve Fizibilite Etudu Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılacaktır Yazılı sınavda başarılı sayıiabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir Yazılı sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadları, sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www oıb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecektir Sınavda kopya çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır Bu Resmi llonlor www,iları.gov.tr'd» adaylar, idarece bundan sonra yapılacak sınavlara katılamazlar Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır

3) Sözlü sınav Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirlenen adaylardan, öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır Son sıradaki aday ile eşit puana sahip olan adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır Belirtilen sayıda adayın olmaması durumunda yetmiş ve üzeri puan alan adayların hepsi sözlü sınava çağrılacaktır Sözlü sınav, adayların; al Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bl Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır

V. GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ VE SONUÇLARA İTİRAZ

Giriş Sınavında başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir Kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday, her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; giriş sınavında başarılı olmaları şartıyla, giriş sınavı sonunda puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, öğrenim dalları itibarıyla sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme idaresi Başkanlığının "www.oib gov tr" internet adresinde ilan edilecektir. İdare, başarılı aday sayısının öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısından az olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısından daha az sayıda uzman yardımcısı alma veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Adaylar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz etme hakkına sahip olacaktır itirazlar Giriş Sınavı Komisyonu tarafından en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanacaktır İtiraz sonucu, itiraz eden adaylara bildirilecektir Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "www.oib gov tr" internet adresinde ilan edilecektir.

VI. DİĞER HUSUSLAR

1) Ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler Giriş sınavında başarılı olan adayların, giriş sınavı sonuçlarının idarenin "www oıb gov.tr" kurumsal ınternet sitesinde ilan edildiği tarihi takıp eden onbeş gün içerisinde, aşağıda belirtilen belgeleri Özelleştirme idaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir

a) Görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmadığını ve seyahat engeli olmadığını belirtir yazılı beyanı,

b) Adli sicil yazılı beyanı,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili beyanı,

ç) 4 adet vesikalık fotoğraf.

2) Uzman yardımcılığına atanma Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacaktır. Öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş Sınavına katılan diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama işlemlerinin yapılması için, ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur Bu kişiler kamu görevlisi olması halinde bu durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir Giriş sınavını kazananlara yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

3) İtirazlar Adaylar yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının "www oib gov tr" ınternet adresinde ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını da yine "www oib gov tr" internet adresinde ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Özelleştirme idaresi Başkanlığı'na yapacaklardır. Adaylar, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin TC Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 10 TL (On Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. BİLGİ ALMA Giriş sınav) ile ilgili olarak, Özelleştirme idaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının 0 (312) 585 81 60 - 585 82 97 - 585 82 96 - 585 82 66 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir ilan olunur

SGK Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

SGK 50 hukuk, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, 5 tıp, 5 eczacılık, 5 endüstri, işletme, yazılım, elektronik, elektrik elektronik ve bilgisayar mühendisliği mezunu toplam 65 müfettiş yardımcısı alacak.

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 65 kişi,

- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 50 Müfettiş Yardımcısı,

- Tıp fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 5 müfettiş yardımcısı,

- Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 5 Müfettiş Yardımcısı,

- Endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 5 Müfettiş Yardımcısı, Alınacaktır.

Geçerli KPSS sınavları: 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları

- Yazılı Sınav Tarihi: 26-27 Ekim 2013 (Cumartesi ve Pazar Günleri)

- Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 09 Eylül 2013 tarihinde başlayıp, 20 Eylül 2013 tarihinde sona erecektir.

- Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

- Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA), başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 20 Eylül 2013 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Sınav Giriş Başvuru Formu: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilir.

Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne katılma hakkını elde eden adayların, yazılı bölümü kazanan adayların ve giriş sınavını kazanan adayların listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.

2 – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,

- Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp ve eczacılık fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğuna dair yazılı beyan,

- Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan,

- ÖSYM tarafından 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

a- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için; KPSSP118 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak(2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

b- Tıp fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP12 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak(2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

c- Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP12 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak(2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

d- Endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP13 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 25 kişi içerisinde bulunmak (2012 ve 2013 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

(b), (c) ve (d) bentlerinden yapılacak başvuru sayısının, (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kişi sayısından az olması halinde, (a) bendinde belirtilen sınava çağrılacak kişi sayısı, eksik başvuru sayısı kadar arttırılacaktır.

Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak, şartları aranır.

3 – YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI

- Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.

- Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.

4 – YAZILI SINAV KONULARI

a) Kompozisyon: Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular

b) Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c) Ekonomi: Ekonomi Teorisi, Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,

ç) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk(Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku,

d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,

e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

Mühendislik(elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, işletme, yazılım ve bilgisayar), tıp ve eczacılık fakülteleri/bölümleri mezunlarından alınacak müfettiş yardımcıları adayları için belirlenecek sorular, yukarıda sayılan kompozisyon ve yabancı dil alanından aynı, diğer konuların ise genel esasları ve genel bilgileri ile mesleki alanlarına ilişkin konulardan hazırlanır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.

21 Mart 2013 Perşembe

Acil 5 bin TL maaşla eleman aranıyor!

Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli, cihazların kullanımı, bakımı konusunda yeterli hizmeti alamıyor. Avrupa'da ise bu alanda akademik eğitim almış akustik uzmanları tarafından yönlendiriliyor.

 İşitme sektöründe 3 bin-5 bin TL arasında maaşla çalıştırılacak en az 2 bin 500 civarında (akustiker, odyolog ve odyometrist) kalifiye elemana ihtiyaç bulunduğuna dikkat çeken Mehmet Emin Ağaç, şunları söyledi: "Sektör sürekli büyüyor. Ear Teknik olarak biz de son bir yılda 1 milyon doların üzerinde Ar-Ge yatırımı yaptık, fabrika kapasitesini artırdık.
Dünyada ilk olan yeni işitme cihazları ürettik...Bu ürünleri, ihtiyacı olan insanlarla buluşturmak istiyoruz. Yurtiçi ve yurtdışından yeni şube talepleri geliyor, ancak bu cihazları halka anlatacak, gerekli teknik testleri yapacak eleman sıkıntısı çekiyoruz. Yeni mağazalarda çalıştırılacak yeterli oranda akustiker ve odyolog yok. Örneğin; şu anda Irak ve Azerbaycan'da şubelerimiz var, Hindistan ve Endonezya'da da şube açmak istiyoruz, ama görevlendirecek eleman bulamadık."

 MESLEKİ OKULLARININ SAYISI AZ İHTİYACI KARŞILAMIYOR

 Sektördeki yetişmiş eleman sıkıntısının mesleki eğitimle aşılacağına vurgu yapan Mehmet Emin Ağaç, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı: "Ülkemizde mevcut bulunan meslek yüksekokulları ne kamunun ne de özel sektörün ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Açılan yeni 4 Odyoloji fakülesi gerekli talebi karşılayamaz. Mezun olanlar ancak kamunun ihtiyacını karşılayabilir. 2020 yılından sonra ancak özel sektöre personel verebilirler. Özel hastaneler ve işitme merkezleri kalifiye personel konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır. Acil yapılması gerekenlerin başında;
1-Kamunun sektörden eleman alımını durdurması,
 2-Odyometrist yüksekokullarının AB uyumlu müfredata tabi tutulması ve en az 6 ay uygulamalı eğitimin şart koşulması,
 3-Odoyometrist okullarında kontenjanın artırılması.
 4-Odyoloji bölümü açmak isteyen fakültelere kadroların hemen verilmesi ve projelerinin desteklenmesi
 5- Açılmış olan Odyoloji Fakülteleri'nin desteklenmesi, ve kontenjanın artırılması,
 6-Yukarıda sayılan şartlar mümkün değilse minimum 300 kontenjanlı yeni yüksek okulun açılması, teknik açıdan donatılması gerekmektedir. Müfredatın AB uyumlu olması için teori ve uygulamalı eğitim verilmesi..
 7- Ayrıca bizimle görüşen iki üniversite Dr. düzeyinde Eğitmen Kadrosu bulamadıkları için bölüm açamadığını ifade ettiler. Yurtdışından kadro tedarikiyle ilgili kolaylığın gösterilmesi ve finanse edilmesi de çözümde katkı sunacaktır.
 8-Bir önerimiz de, sektörlerin kurmuş oldukları vakıf ve derneklerle kendi elemanlarını yetiştirme ruhsatını alarak eğitim kurumlarında personel yetiştirmesidir.

 Bu çözüm hem özel sektörün gelişmesine katkı sunacaktır hem de devlete yük getirmeyecektir. Örneğin, işitme sektöründe olan derneklerin AB uyumlu müfredatı uygulayarak kendi elemanlarını yetiştirmesi ve Bakanlığın belirleyeceği bir heyet arafından sınava tabi tutulması çok iyi çözüm olabilir. Avrupa'da bunun çok iyi örnekleri bulunmaktadır. Serbest piyasa koşullarında sektörler kendi alanında yatırım yapmak durumundadır. Ve burda çıkacak olan öğrencilerin daha iyi yetişeceği açıktır.
 Devlet bu konuda denetim mezkanizmasını çok iyi işletebilir." Öte yandan, Avrupa ülkelerinin mesleki eğitim konusunda harekete geçtiğini de belirten Mehmet Emin Ağaç; "Avrupa ülkeleri işsizlik sorununu, kalifiye elamanla, meslek uzmanları yetiştirerek çözüleceğine inanıyor. Özellikle Almanya'da meslek eğitimi mezunları arasında işsizlik % 5 in altındadır" diye konuştu. Sektör gelecek vaat ediyor ve istihdamın adeta fırlayacağı belirtiliyor.

3 Ağustos 2012 Cuma

İşsize 750 TL maaş

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, işsiz gençleri iş sahibi yapma konusunda "İşbaşında eğitim" adıyla yeni bir programı uygulamaya koyacaklarını söyledi. Çelik, tezgah başında çalışarak iş öğrenecek bu kişilerin 6 ay süreyle devletten günlük 25 lira (aylık 750 TL) maaş alacağını belirtti. Çelik, düzenlediği basın toplantısında bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çelik, işsizleri meslek sahibi yapmak amacıyla işbaşı eğitim programı başlatacaklarını, bu uygulamayla vasıfsız elemanı tezgah başında eğiteceklerini ifade etti. Çelik, 6 ay sürmesi planlanan eğitim boyunca katılanlara günlük 25 lira ödeneceğini ve sigortalarının yapılacağını anlattı. İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından seçilecek kişiler, işi bizzat yerinde öğrenmek üzere işverene gönderilecek. İşçi bu sayede hem işi öğrenecek hem de işverene kendini kanıtlama fırsatını elde edecek. Bu süre içerisinde maaşı devlet tarafından karşılanacak. Çelik, programın bütçesi konusunda bir tavan belirlemediklerini, yetersiz kaldığı takdirde kaynakların artırılabileceğini bildirdi. 8 MİLYON KİŞİNİN PRİMİ DEVLETTEN Çelik, meslek kursları için işçilere ödenen günlük 15 liralık harçlığın da 20 liraya çıkartıldığını söyledi. Ancak bu kurslar daha kısa sürede tamamlanıyor. Yeşil kartlıların çalışmaktan kaçındığına ilişkin iddiaların anımsatılması üzerine Çelik, bugüne kadar 11 milyon 600 bin kişinin gelir testi yaptırdığını, 8 milyon 45 bin kişinin priminin devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Çelik, "Önümüzdeki dönem içerisinde kendilerine birkaç kez iş sunduğumuz ve mesleki eğitim imkanı sağladığımız yeşil kartlılar, çalışmama konusunda bir direnç gösterirlerse yeşil kart imkanından mahrum olacaklardır" dedi.

20 Haziran 2011 Pazartesi

SAĞLIK BAKANLIĞI RAPORLAMA VE İLETİŞİM UZMANI ALACAK


Bu arada Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) kapsamında, 1 raporlama ve iletişim uzmanı istihdam edecek.
Adaylar öz geçmişlerini 7 Temmuz 2011 tarihi saat 18.00'e kadar teslim edecekler.
Ayrıntılı bilgi, www.sgb.saglik.gov.tr ve www.saglik.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecek.
Borsa-Hisse Senedi-Varant-Emtia, Altın, Dolar, Maden-TÜRKIYENIN EN IYI HIT KAZANDIRAN SITESI